رباط قره بیل - مانه و سملقان

در غربی ترین نقطۀ جادۀ آشخانه-مینوشهر و در حالیکه هنوز آثاری از جنگل گلستان نیست، روستای راهبردی رباط قره بیل قرار دارد. این روستا، نامش را از نام کاروانسرای تاریخی اش به ارث برده است.