جنگل گوسفندگویه - رودسر

یکی از معروف ترین مناطق جنگلی و ییلاقی استان گیلان، اشکورات است.این منطقه، از شهر کوچک رحیم آباد آغاز شده و تا ارتفاعات منطقه کوهستانی الموت، واقع در استان قزوین، ادامه پیدا میکند. اشکورات، به دو قسمت اشکورسفلی و اشکور علیا که مجاور کوهستان سماموس میباشد، تقسیم میشود.