جاده اسالم به خلخال

جادۀ رؤیائیه اسالم به خلخال، از قبیل همین مکانهای فراموش نشدنی است که تعداد کثیری از گردشگران، اوقات خوب و متفاوتی را در آن تجربه کرده اند. جادۀ پر پیچ و خمی که جنگلهای انبوه را می شکافد، و خود را به ییلاقات بکر تالش می رساند.