زمستان آبشار اخلمد - چناران

آبشار اخلمد؛ واژه ای کاملاً آشنا و دوست داشتنی برای اهالی مشهد است. شاید نتوان یک شهروند مشهدی را سراغ گرفت که سفری به آبشار اخلمد نداشته باشد. مکانی دوست داشتنی با آبشار های کوچک و بزرگ، صخره ای و خزه ای که در درّه عمیقی قرار گرفته و درختان گردو آن را زینت داده است.