خبر ویژه پیمایش خط ریل مشهد - سرخس

باور کنید درست خواندید. اشتباه تایپی نشده است. بله؛ ریل پیمایی. شاید شما تا به حال واژه هائی همچون کوهپیمائی، درّه پیمائی، غارپیمائی و... به گوشتان خورده باشد، اما واژه ریل پیمائی، آنقدر غریب است که نه تنها کسی آن را نشنیده ، بلکه به مخیّلش هم خطور نکرده که زمانی با این پدیده مواجه شود.