سفرنامه های من؛ بجستان

پیمایش کویر نمک بجستان از روستای ابراهیم آباد به روستای منصوری

پیمایش کویر نمک بجستان از روستای ابراهیم آباد به روستای منصوری

مقصد کویر نوردی ما در این برنامه، نه کویری از جنس رمل و شن های روان و ماسه بادی، بلکه کویری از جنسِ نمک می باشد. این کویر، یکی از کویرهای شناخته شدۀ استان خراسان رضوی، به نام کویر نمک بجستان می باشد. غروب می شود و ما هنوز به روستای منصوری نرسیده ایم.

ادامه مطلب ...