طبیعت جاده بجستان - خلیل آباد

بجستان، یکی از شهر های کویری این استان محسوب می شود که کویر نمکش، یکی از کویرهای نمک شناخته شدۀ ایران به شمار می آید.