خبر ویژه پیمایش تنگل ژرف چهارطاق - باخرز

دره ای بَس زیبا و دیدنی با مناظر کاملاً بکر و آبشارهای کوتاه و استخرهای فراوان طبیعی و درختچه هایی که در مسیر حرکت رودخانه، قرار داشتند.