ساحل حومه بندر گناوه

سواحل جنوب ایران در هر استان و منطقه ای که باشد، زیبا و چشم نواز است. در سفری که به استان بوشهر داشتیم، سَری به بندر گناوه زدیم.