نخلستان روستای بنیان - تنگستان

منطقۀ گردشگری خائیز، در شرق شهر اهرم واقع شده که به سبب نخلستان های فراوانش، مشهور شده است. ترکیب نخل و کوه، یک پدیدۀ جذّابی است که آن را می توان به وفور، در این منطقه مشاهده کرد.